با خیریه طپش در ارتباط باشید

در آموزه هـای اسـلامی و ايرانـی کـه بـا جان ايرانیان سرشـته شـده، کمـک بـدون هیچ خدشـه ای بـه شـخصیت انسـان ها سـفارس اکید شـده اسـت. از آنجايـی که حفظ شـان و منزلـت کـودکان و خانواده  هـای آنـان، جز ارکان اصلی اخلاقی موسسـه «طپش» به حسـاب می  آيـد، موسسـه نقـش واسـط را بین خانواده  هـا و خیريـن و نیکوکاران ايفـا مـی  کنـد. ناشـناخته مانـدن هويـت اصلـی دو طرف آسـايش و آرامـش کمـک  کننده و کمک  گیرنـده را در پی خواهد داشـت. البته گزارشـات کمـک بـه همـراه مـدارک بـه صورت مـدون بـه خیرين ارائـه می گـردد و همـه چیـز بـه غیـر از هويـت خانواده هـای تحـت پوشـش در دسـترس خیريـن قـرار می گیرد.

راه های ارتباطی

از اینکه با ما در تماس هستید بسیار خوشحالیم

  • ۷۷۷۲۹۳۵۸
  • ۰۹۱۹۸۹۶۰۰۵۱
  • kheirietapesh@yahoo.com

اخبار طپش

درباره طپش