خانم مینا دهقان

خانم مریم دوستی

سال ۱۳۸۸

کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

خیریه طپش حامی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر و به اختصار طپش از سال ۱۳۸۸  فعالیتش را با حمایت از کودک بی سرپرست و بد سرپرست بیمار و خاص به کمک اعضای جوان و عاشق و مردم مهربان آغاز کرد.

این حمایت مالی در قالب ماهیانه، تهیه دارو، اعمال جراحی، هزینه رهن و اجاره مسکن، پکیج مواد غذایی و پوشاک برای این خانواده ها بوده و هست.

در سال ۱۳۹۲ مجوز سازمان بهزیستی به شماره ثبت ۳۶۳۷۷ اخذ شد و در حال حاضر باعث افتخار است که از تعداد زیادی کودک بی سرپرست و بدسرپرست بیمار و کودک کار حمایت مالی می کنیم.

سرافرازیم که اعلام کنیم تمام اعضای طپش از همیار گرفته تا مدیر عامل بصورت کاملا رایگان و افتخاری در خدمت کودکان هستند.

نیازهای مالی موسسه تا امروز از طریق برگزاری مراسم مختلف از قبیل برگزاری کنسرت های متنوع، جشن های گلریزان، بازارچه های گوناگون و همچنین جذب اسپانسرهای مهربان صورت گرفته، اما هزینه های دارو و مسکن و… این عزیزان بسیار فراتر از این ارقام است.

لازم بذکر است در راس سیاست های موسسه طپش اصل کار آفرینی بر مبنای حفظ کرامت انسانی خانواده های عزیز قرار دارد و خوشبختانه تعدادی از این عزیزان جذب محیط کار شده اند. از جمله برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته برای این عزیزان میتوان به کارآفرینی و اشتغال تعدادی از مادران، تشکیل کارگاه های روانشناسی(فرزند پروری، اعتماد به نفس، گروه درمانی و…)، جلسات روانشناسی و مددکاری برای مادر و فرزند، تشکیل کلاس های مهارت های زندگی، تشکیل کلاسهای کمک درسی و کامپیوتر، تشکیل کلاس های استعدادیابی و خلاقیت(تئاتر به همراه مربی آموزش تئاتر) و کارگاه های آموزشی برای کودکان(نقاشی، داستان گویی، شعرخوانی و…)، اردوهای فرهنگی و هنری، علمی، تفریحی، تشکیل کلاسهای آموزش و پیشگیری از هپاتیت و ایدز و … اشاره کرد.

 • پرداخت ماهیانه
 • برگزاری کارگاههای مختلف: اعتماد به نفس، فرزند پروری، جلوگیری از خشم و …
 • برگزاری جلسات روانشناسی
 • برگزاری کلاسهای کمک درسی
 • برگزاری کلاسهای نقاشی و خلاقیت
 • تست HIV و کلاسهای آموزش پیشگیری
 • مشاوره تحصیلی
 • پیگیری وضعیت تحصیلی از طریق مدرسه
 • کارگاههای توجه و تمرکز
 • پرداخت ماهیانه
 • پکیج مواد غذایی کامل
 • پوشاک
 • پکیج مهر که شامل کیف و کفش و لوازم التحریر کامل و پرداخت فرم مدرسه می باشد
 • پکیج نوروز که شامل البسه و مواد غذایی کامل می باشد
 • تهیه دارو و درمان کودکان بیمار موسسه
 • اردوهای آموزشی و تفریحی
 • مسافرتهای تابستانی
 • داندانپزشکی
 • ارجاء بچه ها به چشم پزشکی
 • دکتر پوست
 • دکتر عمومی
 • ارتوپد
 • فیزیوتراپی- عمل جراحی
 •  
 • پرداخت ماهیانه
 • برگزاری کارگاههای مختلف: اعتماد به نفس، فرزند پروری، جلوگیری از خشم و …
 • برگزاری جلسات روانشناسی
 • برگزاری کلاسهای کمک درسی
 • برگزاری کلاسهای نقاشی و خلاقیت
 • تست HIV و کلاسهای آموزش پیشگیری
 • مشاوره تحصیلی
 • پیگیری وضعیت تحصیلی از طریق مدرسه
 • پکیج مواد غذایی کامل
 • پوشاک
 • پکیج مهر که شامل کیف و کفش و لوازم التحریر کامل و پرداخت فرم مدرسه می باشد
 • پکیج نوروز که شامل البسه و مواد غذایی کامل می باشد
 • تهیه دارو و درمان کودکان بیمار موسسه
 • اردوهای آموزشی و تفریحی
 • مسافرتهای تابستانی
 • داندانپزشکی
 • ارجاء بچه ها به چشم پزشکی
 • دکتر پوست
 • دکتر عمومی
 • ارتوپد
 • فیزیوتراپی- عمل جراحی
 • کارگاه های توجه و تمرکز

خدمات خیریه طپش

از جمله اهداف موسسه جذب کودکان و نوجوانان کار و خیابان و تحصیل آنها در مقاطع مختلف تحصیلی و علمی می باشد. جز افتخارات این مجموعه قبولی تعدادی از این عزیزان با رتبه های عالی در رشته ها و دانشگاه های معتبر می باشد.

در جلسات متعدد با بهزیستی برای بهبود اوضاع این عزیزان تلاش بسیار زیادی در جهت تحقق بخشیدن  راه کارهای جدید برای اصلاح امور مالی و معنوی و کاهش تعداد ساعات کار کودکان کار برنامه ریزی های کوتاه مدت و طولانی مدت صورت گرفته و در دستور کار موسسه قرار دارد.

امیدواریم به لطف خدا و مهربانی شما نازنینان بتوانیم در این مسیر درخشان برای نسل آینده ایران سرافراز، گامهای موثر و طلایی برداریم.

تمامـی کـودکان حـق دارنـد در محیطـی سـالم، آرام و شـاد زندگـی کننـد و بـا وجـود بیمـاری بايـد درس و مدرسـه خـود را ادامـه دهنـد و از زندگی لذت ببرند. همچنین پسـران نوجـوان و جوان تحت پوشـش نیازمند يادگیـری مهـارت و توانايـی  هايـی هسـتند تـا در آينـده بتوانند در فضای شـغلی مناسـب کار کننـد و مخارج زندگـی خـود را تامیـن کننـد و نیـز در بین کودکان تحت پوشـش، مادرانی وجـود دارند که سرپرسـتی خانوده را برعهـده دارنـد و مجبـور هسـتند بـه تنهايـی هزينـه  هـای جـاری زندگی را عـلاوه  بـر هزينه  هـای بیماری کودکانشـان برعهـده گیرند. ايـن امـور جـز دغدغـه   هـای  مهم موسسـه خیريـه طپش بـه شـمار می روند و بـا يـاری خداونـد و کمک  های نهادهـای دولتـی و مردمـی، واحدهـای کوچـک آموزشـی و بـا شـرايط خاص ايـن کودکان سـاخته شـود تا از ضربـه  هـای روحـی و عاطفـی آنـان تا حد امـکان جلوگیری شـود و در ايـن مـکان، فضاهای آموزشـی مهارتی درنظـر گرفتـه شـود تـا کـودکان و خانواده آنـان در فضايی مناسـب و بـا حفظ منزلـت اجتماعی، آموزش ـهای لازم را ببیننـد.

متاسـفانه فقط تعداد کمـی از کودکان تحـت پوشـش موسسـه در خانه  های شـخصی پـدر و مـادر يـا پدربـزرگ و مادربـزرگ و اقـوام خـود سـاکن هسـتند و مابقـی ايـن کـودکان در فضاهـای نامناسـب همچـون خـارج  متـری، بـالای ۴۰ از شـهر، زيرزمیـن گرمابـه عمومـی و … زندگـی می کننـد، و همیـن مکان هـای نامناسـب سـبب تشـديد و بـروز بیمار يهـای خطرناکی در ايـن کـودکان شـده اسـت. در اين بیـن خانـواده  هايـی هسـتند کـه بـه همـت خیريـن بـا پرداختـن اجـاره  هـای متفـاوت در محله  هـای مختلف سـاکن هسـتند. از آنجايـی کـه ايـن قشـر جامعـه در معـرض آسـیب های اجتماعـی هسـتند، موسسـه خیريـه در تـلاش اسـت بـا برنامـه  های مـدون، مهارت هـای زندگی و اجتماعـی ايـن کـودکان و خانـواده  هـای آنـان را ارتقـا دهد. بـرای پیـش بـرد تمامـی اهـداف موسسـه خیريـه طپـش بـه بهتريـن شـکل، بـه همیـاری همـه دوسـتان و عزيـزان نیـاز اسـت، تـا هرشـخص بنـا بــر بضـــاعت مــالی و دانش و مهــارت های فـردی خود در اين راسـتا گام بـردارد.

موسسه خیریه طپش از زمان تاسیس تاکنون در حوزه حمایت از کودکان بیمار نیز دغدغه هایی داشته است که با حمایت حامیان عزیز و مردم خوب کشورمان توانسته ایم در این حوزه از تعدادی کودک بیمار حمایت کنیم. تامین و تهیه داروی آناکینرا در ۴ نوبت در سال برای یکی از کودکان تحت پوشش خیریه که به یک نوع بیماری نادر مبتلا است.
تأمین داروهای چون کاربوپلاتین، اتوپرزاپد، آدریامایین، پروکاربازین، سیکلوفسفاماید و … برای کودکان سرطانی و تحت درمان تاکنون تهیه شده است.
به امید روزی که کودکی در سرزمین زیبایمان و در تمام دنیا درگیر بیماری نباشد و لبخند و شادی در دنیای کودکانه شان طنین انداز شود.

راه های کمک به کودکان

شماره حساب : ۱۴۲۸۵۰۵۴۳۹۸۷۹۱ بانک اقتصاد نوین به نام خیریه طنین پرشکوه مهر
شماره کارت : ۵۷۳۹ ۴۰۰۰ ۱۲۱۹ ۶۲۷۴

شماره کارت: ۶۸۸۴ ۴۰۰۱ ۱۲۱۹ ۶۲۷

شماره حساب:۱-۵۴۳۹۸۷۹-۸۲۸-۱۴۲

شماره شبا:IR020550014282805439879001
تماس با خیریه طپش