خیریه طنین پرشکوه مهر(طپش)

حامی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بیمار

درباره خیریه طپش

آنچه زود به پاداش می رسد نیکی است

در آموزه هـای اسـلامی و ايرانـی کـه بـا جان ايرانیان سرشـته شـده، کمـک بـدون هیچ خدشـه ای بـه شـخصیت انسـان ها سـفارس اکید شـده اسـت. از آنجايـی که حفظ شـان و منزلـت کـودکان و خانواده  هـای آنـان، جز ارکان اصلی اخلاقی موسسـه «طپش» به حسـاب می  آيـد، موسسـه نقـش واسـط را بین خانواده  هـا و خیريـن و نیکوکاران ايفـا مـی  کنـد. ناشـناخته مانـدن هويـت اصلـی دو طرف آسـايش و آرامـش کمـک  کننده و کمک  گیرنـده را در پی خواهد داشـت. البته گزارشـات کمـک بـه همـراه مـدارک بـه صورت مـدون بـه خیرين ارائـه می گـردد و همـه چیـز بـه غیـر از هويـت خانواده هـای تحـت پوشـش در دسـترس خیريـن قـرار می گیرد.

در خیریه طپش چه می گذرد

کمک به کودکان

آشنایی با خیریه طپش

شماره مجوز بهزیستی

۳۶۳۷۷

برای کمک به کودکان می توانید از شماره حسابهای زیر استفاده کنید 

شماره حساب : ۱۴۲۸۵۰۵۴۳۹۸۷۹۱  بانک اقتصاد نوین  به نام خیریه  طنین پرشکوه مهر
·         شماره کارت : ۵۷۳۹ ۴۰۰۰ ۱۲۱۹ ۶۲۷۴
·         شماره کارت: ۶۸۸۴ ۴۰۰۱ ۱۲۱۹ ۶۲۷۴
·         شماره حساب:۱-۵۴۳۹۸۷۹-۸۲۸-۱۴۲
·         شماره شبا:IR020550014282805439879001

اهداف خیریه طپش

 • حمایت مادی و معنوی از زنان بی سرپرت و بدسرپرست خانوار
 • حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در قالب کمک هزینه زندگی آنها
 • تامین معاش، درمان و هزینه تحصیل
 • حمایت از کودکان شاغل(کودکان کار و خیابان) در قالب کمک مادی و تحصیلی و حمایت معنوی آنها
 • کارآفرینی و اشتغال زایی مادران سرپرست خانوار
۰
سال سابقه خدمت به کودکان

برنامه های دوره ایی خیریه طپش برای کودکان

 • پرداخت ماهیانه
 • برگزاری کارگاههای مختلف: اعتماد به نفس، فرزند پروری، جلوگیری از خشم و …
 • برگزاری جلسات روانشناسی
 • برگزاری کلاسهای کمک درسی
 • برگزاری کلاسهای نقاشی و خلاقیت
 • تست HIV و کلاسهای آموزش پیشگیری
 • مشاوره تحصیلی
 • پیگیری وضعیت تحصیلی از طریق مدرسه
 • کارگاههای توجه و تمرکز
 • پرداخت ماهیانه
 • پکیج مواد غذایی کامل
 • پوشاک
 • پکیج مهر که شامل کیف و کفش و لوازم التحریر کامل و پرداخت فرم مدرسه می باشد
 • پکیج نوروز که شامل البسه و مواد غذایی کامل می باشد
 • تهیه دارو و درمان کودکان بیمار موسسه
 • اردوهای آموزشی و تفریحی
 • مسافرتهای تابستانی
 • داندانپزشکی
 • ارجاء بچه ها به چشم پزشکی
 • دکتر پوست
 • دکتر عمومی
 • ارتوپد
 • فیزیوتراپی- عمل جراحی
 • پرداخت ماهیانه
 • برگزاری کارگاههای مختلف: اعتماد به نفس، فرزند پروری، جلوگیری از خشم و …
 • برگزاری جلسات روانشناسی
 • برگزاری کلاسهای کمک درسی
 • برگزاری کلاسهای نقاشی و خلاقیت
 • تست HIV و کلاسهای آموزش پیشگیری
 • مشاوره تحصیلی
 • پیگیری وضعیت تحصیلی از طریق مدرسه
 • پکیج مواد غذایی کامل
 • پوشاک
 • پکیج مهر که شامل کیف و کفش و لوازم التحریر کامل و پرداخت فرم مدرسه می باشد
 • پکیج نوروز که شامل البسه و مواد غذایی کامل می باشد
 • تهیه دارو و درمان کودکان بیمار موسسه
 • اردوهای آموزشی و تفریحی
 • مسافرتهای تابستانی
 • داندانپزشکی
 • ارجاء بچه ها به چشم پزشکی
 • دکتر پوست
 • دکتر عمومی
 • ارتوپد
 • فیزیوتراپی- عمل جراحی
 • کارگاه های توجه و تمرکز

آخرین اخبار طپش

بـرای ارائه بهتريـن کیفیت خدمت رسـانی بـه خانواده های تحت پوشـش هـدف مـا به لطـف خداونـد و يـاری يـاران در آينده  ای نـه چنـدان دور خانـه ای بـرای کـودکان اسـت. ايـن کـودکان از يـک طـرف نیازمنـد مراقبت هـای منظـم، چـکاپ  هـای ماهیانـه و درمـان  هسـتند و از طـرف ديگـر نیازمند فضای آموزشـی جهت رفع اشـکالات درسـی و آمـوزش مهـارت  هايی همچـون خیاطی، قالیبافـی و بسـیاری ديگر از هنرها و فنونی اسـت کـه به کودکان امیـدی دوبـاره می دهد. هسـتند. در همین راسـتا موسسـه خیريه در تـلاش اسـت تـا با احداث مکانی مناسـب اين عزيـزان و افراد مشـتاق بـه کمـک را دورهـم گـرد آورد تا با رسـیدگی مسـتمر، احتیاجـات و نیازهـای اولیـه آنان برطـرف گردد.