نماد تبریک ، تسلیت

ارسال استند برای عزیزانتان در راستای کمک به زندگی کودکان طپش.

کمک آنلاین 

شما هم در کمک به کودکان طپش سهم داشته باشید.

نماد تبریک ، تسلیت

ارسال استند برای عزیزانتان در راستای کمک به زندگی کودکان طپش.

کمک آنلاین 

شما هم در کمک به کودکان طپش سهم داشته باشید.

این سایت طپش است

در آموزه هـای اسـلامی و ايرانـی کـه بـا جان ايرانیان سرشـته شـده، کمـک بـدون هیچ خدشـه ای بـه شـخصیت انسـان ها سـفارس اکید شـده اسـت. از آنجايـی که حفظ شـان و منزلـت کـودکان و خانواده  هـای آنـان، جز ارکان اصلی اخلاقی موسسـه «طپش» به حسـاب می  آيـد، موسسـه نقـش واسـط را بین خانواده  هـا و خیريـن و نیکوکاران ايفـا مـی  کنـد. ناشـناخته مانـدن هويـت اصلـی دو طرف آسـايش و آرامـش کمـک  کننده و کمک  گیرنـده را در پی خواهد داشـت. البته گزارشـات کمـک بـه همـراه مـدارک بـه صورت مـدون بـه خیرين ارائـه می گـردد و همـه چیـز بـه غیـر از هويـت خانواده هـای تحـت پوشـش در دسـترس خیريـن قـرار می گیرد.

در طپش چه میگذرد

تازه ترین و بروز ترین اخبار موسسه خیریه طپش رو از اینجا دنبال کنید

برای کمک به کودکان میتوانید از شماره حساب های زیر استفاده کنید

شماره حساب : ۱۴۲۸۵۰۵۴۳۹۸۷۹۱ بانک اقتصاد نوین به نام خیریه  طنین پرشکوه مهر
·شماره کارت : ۵۷۳۹ ۴۰۰۰ ۱۲۱۹ ۶۲۷۴
·شماره کارت: ۶۸۸۴ ۴۰۰۱ ۱۲۱۹ ۶۲۷۴
·شماره حساب:۱-۵۴۳۹۸۷۹-۸۲۸-۱۴۲
·شماره شبا:IR020550014282805439879001
اهداف خیریه طپش

برخی از اهداف موسسه خیریه طپش را میتوانید اینجا مشاهده کنید .

null
حمایت مادی و معنوی از زنان بی سرپرت و بدسرپرست خانوار
null
حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در قالب کمک هزینه زندگی آنها
null
تامین معاش، درمان و هزینه تحصیل
null
حمایت از کودکان شاغل(کودکان کار و خیابان) در قالب کمک مادی و تحصیلی و حمایت معنوی آنها
null
کارآفرینی و اشتغال زایی مادران سرپرست خانوار
تائیدیه ها و ارزش های خیریه طپش
 منشور اخلاقی
ارزش های طپش
 چشم انداز طپش
ماموریت طپش
کمک داوطلبانه
    نوع کمک


    فهرست